Sesje Rady Gminy

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 25-09-2020

Ogłoszenie o XVIII Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 29.09.2020 r. w lokalu Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39. Początek sesji o godz. 9.00. 

 
 
Proponowany porządek sesji: 
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
  3. Wystąpienia gości.
  4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Wąwolnica
  5. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Wąwolnica.
  7. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
  8. Wolne wnioski, pytania i informacje.
  9. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
Ewa Żybura
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń