Sesje Rady Gminy

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 19-11-2020

OGŁOSZENIE - XX SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zwołuję XX sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się 23 listopada 2020 r. o godzinie 9.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Gminy będzie prowadziła obrady z Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wąwolnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/144/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/202/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąwolnica”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wąwolnica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony 10 lat.
 13. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 14. Wolne wnioski, pytania i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń