Sesje Rady Gminy

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 17-12-2020

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Wąwolnica

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) informuję, że 22 grudnia 2020 r. o godzinie 9.00. odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Wąwolnica

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Dyskusje i głosowania odbędą się poprzez system informatyczny.

Przewodnicząca Rady będzie prowadziła sesję z Urzędu Gminy Wąwolnica przy ul. Lubelskiej 39.

Materiały na sesję zostały zamieszczone w aplikacji e-sesja. Sesja będzie transmitowana: https://www.youtube.com/channel/UCRtMzHOFUKB8vN8wbZX9Og 

Proponowany porządek obrad XXI sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2021:
  1. prezentacja uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,
  3. odczytanie opinii komisji stałych, w tym opinii komisji budżetowej,
  4. stanowisko Wójta dotyczące wniosków komisji,
  5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wąwolnica na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/203/14 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąwolnica za 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąwolnica na 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji.
 13. Interpelacje i zapytania radnych. 14.Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
/-/
Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń