Aktualności

Fundusz Sołecki 2018r
Opublikowane dn. 24-08-2017

Fundusz Sołecki 2018r

Z dnia 24.08.2017

Fundusz sołecki na 2018 rok

Rada Gminy Wąwolnica podejmując w dniu 27 marca 2014r. uchwałę Nr XXXIV/185/14 rozstrzygnęła o wyodrębnieniu w budżecie gminy Wąwolnica środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała ta, zgodnie z art.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r.o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2014r., poz.301 z późn.zm.), ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych. Oznacza to, że fundusz ten wydzielany będzie corocznie, aż do ewentualnego podjęcia przez Radę Gminy uchwały o niewydzielaniu funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na realizację przedsięwzięć które muszą spełnić np. warunki :

* mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy,

* służących poprawie warunków życia mieszkańców

* zgodnych ze strategią rozwoju gminy

Wysokość kwot przeznaczanych dla poszczególnych sołectw wyliczana jest za pomocą wzoru określonego w ustawie, a uzależniona jest od ilości mieszkańców sołectwa oraz od wielkości wykonanych dochodów bieżących gminy.

Fundusz sołecki przeznaczany do dyspozycji mieszkańców na 2018 rok wynosi293.314,79 zł.

fundusz

Przypominamy podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy muszą uchwalić wniosek o przyznanie tych środków (inicjatywa złożenia wniosku na zebraniu należy do sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa).

Organizując zebranie wiejskie należy przestrzegać zarówno przepisów prawa, w tym statutu sołectwa, jak też doprowadzić do tego, aby wzięło w nim udział możliwie jak najwięcej mieszkańców. To wyłącznie mieszkańcy, podejmując uchwałę zebrania wiejskiego, podejmują decyzję o treści wniosku dotyczącego wykorzystania funduszu sołeckiego.

Tak więc każdy mieszkaniec zainteresowany funkcjonowaniem sołectwa powinien w takim zebraniu uczestniczyć.

We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty (kalkulacje).

Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego, sołtys (do dnia 30 września) przekazuje Wójtowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

ZAŁĄCZNIKI

UCHWAŁA

LISTA OBECNOŚCI

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA

WNIOSEK DO GMINY

USTAWA O FUNDUSZU SOŁECKIM


INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń