Walory przyrodnicze

Bardzo duże walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy spowodowały, że znajduje się ona w całości pod ochroną ekologiczną. Zachodnia jej część jest położona w granicach  Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, natomiast wschodnia - w otulinie Parku. W układzie przyrodniczo-krajobrazowym Parku szczególną rolę spełnia dolina rzeki Bystrej, która stanowi jego oś kilmatyczno-przyrodniczą oraz najbardziej prężną ekologicznie część gminy. W dnie doliny przeważają podmokłe łąki z bogatą entomofauną, występują stanowiska rzadkich i chronionych roślin łąkowych, zaś na południowych zboczach doliny występują siedliska roślin kserotermicznych. Dolina Bystrej jest jednak zagrożona eutrofizacją, co obniży jej naturalny potencjał. Zaznacza się już zachwianie równowagi między powierzchnią warunkującą właściwe stosunki ekologiczne a powierzchnią terenów zainwestowanych.

Zbyt mało jest większych kompleksów leśnych jak również występuje niekorzystna proporcja między leśnym i rolniczym użytkowaniem terenu - grunty leśne zajmują łącznie zaledwie 12,9% obszaru gminy.

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń