Inwestycje

Utwardzone dno wąwozu
Opublikowane dn. 16-10-2020

Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112829L od km 0+070 do km 0+490 w miejscowości Bartłomiejowice - inwestycja zrealizowana

Dofinansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa w 2019 roku dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z realizacją zadań wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją

Okres realizacji: 25 września 2019 r. – 14 października 2019 r.

Wysokość dofinansowania: 108 240,00 zł (80%)

Wkład własny Gminy Wąwolnica: 27 060,00 zł (20%)

Całkowita końcowa wartość inwestycji: 148 167,21 zł

Inwestycja pn. „Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112829L od km 0+070 do km 0+490 w miejscowości Bartłomiejowice” została zrealizowana przez Gminę Wąwolnica w 2019 roku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków z wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją. Wykonanie niniejszego zadania było kluczowe dla poprawienia parametrów techniczno-użytkowych przebiegającej przez wąwóz drogi. Umocnienie drogi płytami żelbetowymi ma na celu zabezpieczenie dna wąwozu przed dalszą erozją, głównie dzięki ujednoliceniu spadków i uregulowaniu odwodnienia.

W ramach tego przedsięwzięcia utwardzono płytami żelbetowymi typu JOMB podwójnie zbrojonymi o wym. 100cm x 75cm x 12,5 cm odcinek drogi gminnej nr 107851L o długości 0,420 km i szer. 3,0m w miejscowości Bartłomiejowice.

Roboty budowlane objęte inwestycją wykonała firma TRANSMICH Stanisław Michałek, z siedzibą w Lublinie.

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń