Projekty Unijne

Grafika ogólna
Opublikowane dn. 14-12-2020

Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

 

Gmina Wąwolnica w roku 2019 wykonała następujący zakres Projektu:

„Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy”

w ramach umowy nr RPLU.06.04.00-06-0006/17-00 z dnia 8 czerwca 2018 r.

 

Zadanie 1: Modernizacja pompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzece i Wąwolnicy

Modernizacja – remont 9 przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej polegała na wymianie urządzeń pompowych i remont studni betonowych.

Dwie pompownie wykonano w 2017 r.

Kolejne siedem uruchomiono 30 kwietnia 2019 r.

Koszt całkowity 643.844,49 zł

 

Zadanie 2: Modernizacja pompowni wody w Łopatkach i Grabówki

Inwestycja związana jest z usprawnieniem istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Wąwolnica. W ramach inwestycji wyremontowano stację w Łopatkach i Grabówki pod względem technologicznym tak aby była o odpowiedniej wydajności w stosunku do istniejących potrzeb oraz posiadała odpowiednią wysokość tłoczenia wody do celów socjalno-bytowych jak i przeciwpożarowych.

 

Pompownie wody w Łopatkach i Grabówki uruchomiono 26 kwietnia 2019 r.

Całkowity koszt pompowni w Łopatkach 119.998,20 zł

Całkowity koszt pompowni w Grabówki 137.652,98 zł

Zadanie 3: Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Bełżyckiej w Wąwolnicy

Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej ciśnieniowej o długości 762 m wraz z przepięciem istniejących przyłączy.

Sieć wodociągową odebrano 10 czerwca 2019 r.

Całkowity koszt 134.284,39 zł

Zadanie 4: Przebudowa ujęcia wody w Wąwolnicy

Zakres robót obejmował wymianę rurociągów doprowadzających i odprowadzających wodę ze zbiornika wyrównawczego i łączącego studnie i budynek hydroforni. Modernizacja budynku na zewnątrz i w środku roboty budowlane, instalacja elektryczna, odgromowa, sanitarna, zagospodarowanie terenu.

Ujęcie wody odebrano 15 lipca 2019 r.

Całkowity koszt 655.933,82 zł

 

 

Zadanie 5 : Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy

Gmina Wąwolnica w dniu 5 grudnia 2019 r. podpisała umowę na realizacje „Rozbudowy i przebudowy ( modernizacji) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy” z wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Montażowe „MONTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łuszczów Drugi 108, 20-258 Lublin

Inwestycja pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy” realizowana jest w ramach projektu „Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy”.

W ramach modernizacji oczyszczalni utrzymano istniejącą technologię oczyszczania ścieków, zostaną zachowane reaktory SBR. Rozebrane zostaną istniejące obiekty: pompownia ścieków surowych i punkt zlewny ścieków dowożonych.

W ramach rozbudowy i przebudowy przewiduje się:

 1. Budowę nowej głównej pompowni ścieków (zbiornik retencyjny uśredniający z pompownią główną) jako studni monolitycznej zapuszczanej metodą bagrowania średnicy zewn. 5,7 m i wysokość 10,6 m oraz dodatkowe nowe doprowadzenie rurociągów ścieków surowych do pompowni.

 2. Przebudowę i remont istniejącego budynku oczyszczalni w zakresie: przebudowy/remontu pomieszczeń zaplecza z dostosowaniem do obowiązujących przepisów BHP; remont reaktorów SBR i wymiana urządzeń w reaktorach; wymianę stacji dmuchaw; wykonanie zbiornika osadu nadmiernego, demontaż instalacja odwadniania osadu tzw. workownicy. W zakres inwestycji wchodzi wyposażenie oczyszczalni w sprzęt ratunkowy i ochronny, wyposażenie dla obsługi.

 3. Rozbudowę istniejącego budynku oczyszczalni o wym. szer. 7 m dł. 15 m z instalacjami wewnętrznymi z przeznaczeniem na funkcje:

a) pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu (wykonanie kompletnej stacji odwadniania osadu wyposażonej w prasę taśmową, układ magazynowania i dozowania wapna i przenośniki ślimakowe podające osad do magazynu osadu);
b) pomieszczenie kontenera na osad (funkcja magazynowania osadu);
c) pomieszczenie agregatu prądotwórczego (zabudowa awaryjnego agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem do systemu energetycznego oczyszczalni).
 1. Remont/modernizacja zbiornika retencyjnego.

 2. Budowę komory pomiarowej ścieków oczyszczonych.

 3. Budowę biofiltra.

 4. Zabudowę automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych,

 5. Remont/modernizacja zbiornika komory odświeżania ścieków dowożonych;

 6. Wykonanie zagospodarowania i utwardzenia terenu; budowę chodników, dróg wewnętrznych, nasadzenie zieleni izolacyjnej, montaż pergoli, wykonanie trawników.

 7. Wykonanie nowych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych (przyłącza), technologicznych, elektrycznych nn i sterowniczych, linii elektrycznych oświetlenia terenu. Przebudowa rozdzielnicy głównej RG w dyspozytorni (dyżurce). Wykonanie w istniejącym budynku instalacji wewnętrznych, w tym instalacji solarnej.

 8. Rozbudowa systemu AKPiA dla celów kontroli technologicznej.

 

Termin zakończenia 30 czerwca 2021r.

Wartość 5 800 000,00 zł

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń