Projekty Unijne

Logotypy dofinansowania
Opublikowane dn. 19-04-2024

Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego

Umowa dofinansowania projektu partnerskiego pn. Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego została podpisana w dniu 21.12.2023 r. Zadanie jest realizowane przez sześciu partnerów: Gminę Nałęczów (Lider projektu), Gminę Baranów, Gminę Wąwolnica, Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór i Gminę Wilkołaz.

#FunduszeUE

Logo Funduszu Europejskiego dla  Lubelskiego  po lewej, polska flaga w środku, napis

 

Priorytet/Działanie
Priorytet II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu

Działanie 2.2 - Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5)

Tytuł projektu / nr umowy dofinansowania z dnia


Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego 

FELU.02.01-IZ.00-0007/23 z dnia 21.12.2023


Okres realizacji
2024 - 2025


Koszt całkowity projektu
9 050 684,40 zł, w tym przypadający na Gminę Wąwolnica - 1 346 850,00 zł


Koszt kwalifikowany projektu
9 050 684,40 zł, w tym przypadający na Gminę Wąwolnica - 1 346 850,00 zł


Dofinansowanie
7 693 081,74 zł, w tym przypadające na Gminę Wąwolnica - 1 144 822,50 zł


Cele projektu
Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy

JST realizujące projekt, tj. Gminę Nałęczów (Lider projektu), Gminę Baranów, Gminę Wąwolnica, Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór i Gminę Wilkołaz


Zakres rzeczowy projektu

 
Partnerzy będą realizować zadania w zakresie, który ich dotyczy: 

rozwój finansowych e-usług publicznych, system informacji przestrzennej, rozwój cyberbezpieczeństwa oraz uzupełnienie infrastruktury sprzętowej, rozwój e-usług rekrutacji zdalnych.

Planuje się: 

wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa  6 gmin; 

uruchomienie usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 w liczbie 323 transakcji;

użytkownikami nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych będą  1 963 osoby

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń