Projekty Unijne

Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy
Opublikowane dn. 19-02-2019

Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy

Beneicjent: GMINA WĄWOLNICA
 
wartość projektu: 4 962 980,39 zł
dofinansowanie z UE: 3 429 701,87 zł
 
Województwo lubelskie
Powiat puławski
 
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 
działanie: 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa
 
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 
Celem głównym projektu jest zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz odbioru ścieków na terenie gminy Wąwolnica. Kluczowe rezultaty: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 1156 RLM Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 2568 Grupę docelową projektu stanowią odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków. Rezultaty zostaną osiągnięte w wyniku zrealizowania zakresu projektu: 1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy 2.1. Przebudowa ( modernizacja) ujęcia wody w Wąwolnicy 2.2. Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Bełżyckiej w Wąwolnicy 2.3. Modernizacja – remont pompowni wody w msc. Łopatki 2.4. Modernizacja – remont pompowni wody w msc. Grabówki 2.5. System inkasent dla msc. Zarzeka 2.6. Serwis internetowy w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług 3. Modernizacja – remont przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zarzeka i Wąwolnica Budynki leżące w obrębie projektowanej inwestycji zaopatrywane są obecnie w wodę ze stacji wodociągowej w Wąwolnicy w systemie grawitacyjnym. Istniejąca sieć grawitacyjna nie dostarcza dla w/.w odbiorców wody pod wymaganym ciśnieniem. W celu poprawienia parametrów ciśnieniowych dostarczanej wody i spełnienia warunków pożarowych przewiduje się wykonanie nowej sieci wodociągowej ciśnieniowej, do której woda tłoczona będzie ciśnieniowo poprzez zestaw hydroforowy zamontowany w budynku stacji wodociągowej. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze nie zmieni się do czasu włączenia do sieci wodociągowej nowej zabudowy. Przewiduje się przyszłościowo zwiększenie zapotrzebowania wody dla nowych odbiorców w ilości 2 m3/d, łącznie z istniejącymi odbiorcami do 5 m3/d. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE 110/10 na ciśnienie 1,25 MPa o długości łącznej 762 m łączonych przez zgrzewanie. Z uwagi na konieczność wykonania przewiertów sterowanych sieć jest projektowana w technologii mieszanej.
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń