Projekty Unijne

Budynek urzędu Gminy
Opublikowane dn. 31-01-2019

Poprawa efektywności energetycznej budynku URZĘDU GMINY WĄWOLNICA

Logotypy unijne dofinansowanie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Gmina Wąwolnica 5 grudnia 2018 r. podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wąwolnicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Okres realizacji do listopad 2020r.

Wysokość dofinansowania: 473 915,95 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 370 163,00 zł

Cel główny projektu: poprawa efektywności energetycznej działalności JST w budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Grupa docelowa to: – władze samorządowe Gminy Wąwolnica – aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury budynku UG Wąwolnica tj. pracownicy, petenci, klienci, turyści, goście – inni uczestnicy procesu inwestycyjnego – grupy społeczne, inni użytkownicy budynku bezpośrednio nie korzystający z usług publicznych JST, pozostali pracownicy innych jednostek organizacyjnych JST. Typ projektu 1,2 wg Regulaminu konkursu. Zaplanowane zadania: Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (projekty, kosztorysy, audyt energetyczny, studium wykonalności).

Głęboka termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy poprzez modernizacyjne roboty remontowo-budowlane – część kwalifikowana: ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, modernizacja systemu wentylacji, instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 5 kW (tryb pracy zewnętrzny), instalację BMS. Promocja projektu. Kluczowe rezultaty projektu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 164 GJ/rok Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,005 MW Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 187330 kWh/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika – 53 CO2/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 5 MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 11,440 MWh/rok Liczba WYBUDOWANYCH jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 362,93 m2 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. Wartość efektywności energetycznej modernizowanego obiektu (roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię) wyniesie 81,19%.Gmina Wąwolnica od września 2019r.  realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wąwolnicy” dofinansowany w kwocie 473 915,95 zł ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 1,3 mln. Planowanym terminem zakończenia robót  czerwiec br. 

W roku 2019 wykonano nowy strop nad pomieszczeniami II piętra i dach.

W zakresie głębokiej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy przewidziano do wykonania roboty remontowo-budowlane : ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, modernizacja systemu wentylacji, instalacji elektrycznej, rozbudowa instalacji gazowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 5 kW, system zarządzania energią. W ramach robót dodatkowych przewidziano remont pomieszczeń.

   


 Gmina Wąwolnica 

zakończyła realizację Projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wąwolnica”  współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. 

Beneficjent Projektu - Gmina Wąwolnica 

Całkowita wartość Projektu: 1 370 163,00 PLN 

Kwota dofinansowania z EFRR:  473 915,95 PLN 

Umowa pomiędzy Gminą Wąwolnica a Województwem Lubelskim dotycząca dofinansowania Projektu została zawarta dnia  5 grudnia 2018 roku.  

Realizacja Projektu przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej działalności JST w budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy.  

W zakresie Projektu zrealizowano głęboką termomodernizację budynku poprzez:

 • Roboty remontowo-budowlane,
 • Ocieplenie budynku,
 • Przebudowę systemu wentylacji i klimatyzacji,
 • Przebudowę instalacji elektrycznej

W ramach Projektu:

 • zmodernizowano energetycznie budynek o powierzchni użytkowej 375,05 m2, 
 • wykonano wentylację mechaniczną,  
 • wymieniono oświetlenie na energooszczędne,
 • przebudowano system grzewczy budynku,
 • zamontowano instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy 5,13 kWp.

Efekty realizacji Projektu:

 • spadek emisji gazów cieplarnianych, redukcja emisji CO2 , 
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń