Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wąwolnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Wąwolnica .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy Wąwolnica jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane  przez podmiot zewnętrzny.
 • Niektóre obrazki zamieszczone w artykułach nie posiadają opisu ALT, lecz ich treści są odpowiednio opisywane w artykułach.

Ikona pdfRaport o stanie dostępności w Urzędzie Gminy Wąwolnica , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.96 MB]

Wideotłumacz w Urzędzie Gminy Wąwolnica

Urząd Gminy Wąwolnica oferuje usługę Wideotłumacz, można z niej skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać.
 
Na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Lubelskiej 39 znajduje się sekretariat. Stanowisko zostało oznaczone piktogramem dwóch dłoni w geście migania.
 
Wchodząc tam, trzeba poinformować pracownika o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Na przykład można mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Pracownik urzędu w parę minut zorganizują taką możliwość.
 
Urząd jest czynny w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.
 

 

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Wąwolnica posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

 • widok standardowy strony,
 • kontrast nocny,
 • kontrast czarno-biały,
 • kontrast zółto-czarny,
 • szerokość standardowa strony,
 • szerokość maksymalna strony,
 • wersja tekstowa stroony
 • powiekszanie tekstu
 • zmniejszanie tekstu
 • zmiana odtśpu miedzy znakami
 • podstrona z informacja jak uzyskac pomoc dla niedosłyszących
 • resetowanie wyglądu strony
 • fomularz kontaktowy
 • mapa strony
 • odsłuchanie strony

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urząd Gminy Wąwolnica.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Skocz, adres poczty elektronicznej gmina@wawolnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 88 25 001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Urzędu Gminy Wąwolnica prowadzą dwa wejścia, od ul. Lubelskiej (wejście główne) po schodach oraz wejście od strony parkingu przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, przy obydwu wejściach znajdują się domofony umożliwiające kontakt z pracownikami, bądź przywołanie osoby do pomocy. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla potrzeb osób poruszających się na wózkach dostosowane są pomieszczenia na parterze w tym korytarz i toaleta. W budynku nie ma windy. Toaleta znajdująca się na parterze jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Urzędzie Gminy jest pętla indukcyjna dostępna w sekretariacie z możliwością użycia na dowolnym stanowisku obsługi. W budynku oznakowano w alfabecie Braille’a możliwość wejścia z psem asystującym oraz toaletę. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, natomiast istnieje możliwość skorzystania z przenośnego urządzenia służącego do powiększania tekstu czy obrazu (lupa cyfrowa). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika sekretariatu, tel. 81 88 25 001, gmina@wawolnica.pl.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Przed budynkiem Urzędu Gminy Wąwolnica znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mają zapewnioną pomoc w kontakcie z urzędem, zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. za pomocą tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi tłumacza on-line nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę Można z niej skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać.

Na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Lubelskiej 39 znajduje się sekretariat. Stanowisko zostało oznaczone piktogramem dwóch dłoni w geście migania.

Wchodząc tam, trzeba poinformować pracownika o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Na przykład można mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Pracownik urzędu w parę minut zorganizują taką możliwość.

 

 

Aplikacje mobilne

 • Brak informacji
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń