Odpady Komunalne

kosze na śmieci
Opublikowane dn. 13-05-2022

Ważna informacja - przypomnienie o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2022 r. na terenie Gminy Wąwolnica oraz konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) w związku z uchwaleniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr XXX/229/22 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 1 kwietnia 2022 r. zmianie ulega sposób naliczania opłaty, która wynosić będzie 24 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkująca daną nieruchomość. Jednocześnie ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne

w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby.
 
Nowa opłata wyliczana będzie jako iloczyn stawki opłaty i ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przedmiotową deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica przy ul. Lubelskiej 39, 24-160 Wąwolnica, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ePuap. Druk nowej deklaracji do pobrania na stronie Urzędu Gminy Wąwolnicy w zakładce „Gospodarka odpadami” / druki do pobrania https://wawolnica.pl/gospodarowanie-odpadami/urzad-gminy/gospodarowanie-odpadami/druki-do-pobrania.html
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń