Odpady Komunalne

KOMUNIKAT 
Opublikowane dn. 01-01-2013

KOMUNIKAT 

Urząd Gminy w Wąwolnicy uprzejmie informuje, że na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w ramach obowiązkowych zadań własnych gminy rozpoczęto proces tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku.

W celu sprawnego przejścia do nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy podjąć następujące działania:

1. W terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy w Wąwolnicy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) w przypadku nieruchomości zamieszkałych:

- deklarując selektywną zbiórkę odpadów – opłata miesięczna wynosi 27 zł
od gospodarstwa domowego,

- deklarując nieselektywną zbiórkę odpadów – opłata miesięczna wynosi 45 zł
od gospodarstwa domowego.

b) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych:

- deklarując selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – opłata miesięczna uzależniona jest od wielkości pojemnika i wynosi odpowiednio:

- o pojemności 120 l - w wysokości 30 zł,

- o pojemności 240 l – w wysokości 60 zł,

- o pojemności 1 100 l – w wysokości 250 zł,

- o pojemności 2 500 l – w wysokości 400 zł.

- deklarując nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych – opłata miesięczna uzależniona jest od wielkości pojemnika i wynosi odpowiednio:

- o pojemności 120 l - w wysokości 40 zł,

- o pojemności 240 l – w wysokości 80 zł,

- o pojemności 1 100 l – w wysokości 300 zł,

- o pojemności 2 500 l – w wysokości 450 zł.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy w Wąwolnicy pokój nr 12, bądź ze strony internetowej bip.wawolnica.pl

2. Należy dokonać pisemnego wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów z dotychczasowym odbiorcą, zachowując okres wypowiedzenia zapisany w umowie (rozwiązanie musi nastąpić z dniem 30 czerwca 2013 r.).

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.

4. Począwszy od 1 lipca 2013 r. opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Wąwolnica lub na wskazany rachunek bankowy Gminy Wąwolnica, bez odrębnego wezwania, miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Wdrażając nowy system gospodarki odpadami oczekujemy od Państwa udziału i zaangażowania.

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń