Aktualności

grafika ogólna- informacja- długopis na kartce papieru, herb gminy
Opublikowane dn. 03-08-2020

Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Obowiązek przygotowania tego dokumentu ochrony wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), a jego zakres i sposób opracowania określają art. 20 ust. 4 ww. Ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794). Sporządzającym projekt Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego jest Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, a wykonawcą jest konsorcjum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Na jego przygotowanie przewidziano czas do listopada 2021 r. Zatwierdzenie Planu ochrony następuje w drodze uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, sporządzający projekt planu ochrony, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym procesie, na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane realizacją Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego będą mogły zapoznawać się z wynikami prac prezentowanymi sukcesywnie w miarę postępu robót na stronie internetowej http://parki.lubelskie.pl/ochrona-przyrody/plany-ochrony, a także składać uwagi, wnioski oraz zapytania, które należy kierować do Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, tel.: 81 440 80 50, e-mail: sekretariat.zlpk@lubelskie.pl (z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i rozwiązań związanych z sytuacją epidemiologiczną). Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia prac nad Planem ochrony.

W ramach realizacji zadania (o ile pozwolą na to warunki epidemiologiczne) zaplanowane są spotkania z interesariuszami Planu ochrony, do udziału w których już dziś zapraszamy. Pierwsze z nich planowane jest na jesieni br. O dokładnych terminach oraz ewentualnych warunkach i sposobach ich przeprowadzenia zostaniecie Państwo powiadomieni oddzielnym pismem.

Licząc na Państwa aktywność, pozostajemy z poważaniem

Justyna Jędruch
Dyrektor Zespołu Lubelskich 
Parków Krajobrazowych 
 
dr Wojciech Nowicki
Prezes Zarządu
Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
 

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń