Program Czyste Powietrze

Informujemy mieszkańców Gminy Wąwolnica, iż uruchomiony został Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Uścimów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy Wąwolnica 24-160 Wąwolnica pokój numer 7

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są również na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl

 

Przydatne linki:
Portal Beneficjenta: https://portal.wfos.lublin.pl/ 
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

 


„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie właścicielom budynków jednorodzinnych na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację budynków, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło. Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.

Od dnia 03.01.2023 r. wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

 

Formy złożenia wniosku:

ELEKTRONICZNA - Wypełniony wniosek w GWD z dołączonymi załącznikami w formie elektronicznej (skany lub dokumenty elektronicznie), podpisany elektronicznie przez Beneficjenta lub pełnomocnika, należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie.
PAPIEROWA - Wypełniony wniosek w GWD należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie, a następnie wydrukować i opatrzyć własnoręcznym podpisem Beneficjenta lub pełnomocnika. Tak przygotowany wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej należy złożyć do WFOŚiGW w Lublinie.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami / współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Program obejmuje  trzy grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód  nie przekracza 135 000 zł  – możliwe dofinansowanie do 66 000 zł,
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – możliwe dofinansowanie do 99 000 zł ,  
 • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym – możliwe dofinansowanie  do 135 000 zł.
   

Intensywność dofinansowania odnosi się do kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

 

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
  Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
   

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na
terenie Gminy  Wąwolnica – stan na dzień  29.09.2023r.    

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 60

Liczba zawartych umów o dofinansowanie  45

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 28 

Kwota wypłaconych dotacji - 451 320,88 zł

 

 

 

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń