Aktualności

grafika ogólna- herb gminy na tle dokumentów
Opublikowane dn. 13-08-2020

ROZPORZĄDZENIE Nr 30 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów puławskiego i lubelskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123) w związku z wyznaczeniem w dniu 7 sierpnia 2020 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. zgnilca amerykańskiego pszczół w powiecie puławskim w miejscowości Piotrowice, gmina Nałęczów, dla którego obszar zapowietrzony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 6 km wokół ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół obejmujący następujące miejscowości w powiecie puławskim i lubelskim:

  1. w gminie Nałęczów, powiat puławski miejscowości: Sadurki, Cynków, Bochotnica Kolonia, Nałęczów, Chruszczów Kolonia, Strzelce, Drzewce, Drzewce Kolonia, Piotrowice, Czesławice, Paulinów, Bronice, Bronice Kolonia, Ludwinów;
  2.  w gminie Wąwolnica, powiat puławski miejscowości: Wąwolnica, Zgórzyńskie, Rogalów, Zarzeka, Łopatki, Łąki; 3) w gminie Kurów, powiat puławski miejscowości: Buchałowice, Płonki;
  3.  w gminie Markuszów, powiat puławski miejscowości: Olszowiec, Zabłocie, Góry, Góry Kolonia;
  4.  w gminie Garbów, powiat lubelski miejscowość Gutanów;
  5.  w gminie Jastków powiat lubelski miejscowości: Ożarów Kolonia, Marianka Ożarowska;
  6. w gminie Wojciechów, powiat lubelski miejscowość Nowy Gaj. 

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się wykonanie przeglądu rodzin pszczelich w pasiekach przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w§ 1 zakazuje się: 1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii; 2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

§ 4. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 1 poprzez ustawienie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych z napisem o następującej treści: „UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 metrów.

§ 5. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru, o którym mowa w § 1, do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się:

  1. Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Puławach i Lublinie;
  2. Starostom Puławskiemu i Lubelskiemu;
  3. Burmistrzowi Nałęczowa oraz Wójtom Gmin Wąwolnica, Kurów, Markuszów, Garbów, Jastków i Wojciechów;
  4.  właściwym miejscowo zarządcom dróg.

§ 7. Burmistrz Nałęczowa oraz Wójtowie Gmin Wąwolnica, Kurów, Markuszów, Garbów, Jastków i Wojciechów oznaczą obszar zapowietrzony, o którym mowa w § 1, w sposób określony w § 4.

§ 8. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie oraz Urzędach Gmin wymienionych w § 1, a także w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym.

§ 9. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

ROZPORZĄDZENIE Nr 30 WOJEWODY LUBELSKIEGO w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [87.81 KB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń