Aktualności

Fundusz sołecki na rok 2021
Opublikowane dn. 27-08-2020

Fundusz sołecki na rok 2021

Rada Gminy Wąwolnica uchwałą z dnia 27 marca 2014r. Nr XXXIV/185/14 rozstrzygnęła o wyodrębnieniu w budżecie gminy Wąwolnica środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 ze. zm.), taka uchwała ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych. Oznacza to, że fundusz ten wydzielany będzie corocznie, aż do ewentualnego podjęcia przez Radę Gminy uchwały o jego niewydzielaniu.

Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na realizację przedsięwzięć, które muszą spełniać następujące warunki:

  • mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy,
  • służą poprawie warunków życia mieszkańców
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy

Wysokość kwot przeznaczanych dla poszczególnych sołectw wyliczana jest za pomocą wzoru wskazanego w ustawie, a uzależniona jest od ilości mieszkańców sołectwa oraz od wielkości wykonanych dochodów bieżących gminy.

Fundusz sołecki przeznaczony do dyspozycji mieszkańców na 2021 rok wynosi 370 143,48 zł.

Podział środków z funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw prezentuje poniższa tabela:

 Tabelka z danymi

Przypominamy podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy, aby skorzystać z funduszu sołeckiego muszą uchwalić wniosek o przyznanie tych środków (inicjatywa złożenia wniosku na zebraniu należy do sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa).

Organizując zebranie wiejskie należy przestrzegać zarówno przepisów prawa, w tym statutu sołectwa, jak też doprowadzić do tego, aby wzięło w nim udział możliwie jak najwięcej mieszkańców. To wyłącznie mieszkańcy, poprzez uchwałę zebrania wiejskiego,   podejmują decyzję o treści wniosku dotyczącego wykorzystania funduszu sołeckiego.

Wobec tego każdy mieszkaniec zainteresowany funkcjonowaniem sołectwa powinien w takim zebraniu uczestniczyć.

We wniosku należy: wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty (kalkulacje).

Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego, sołtys do 30 września przekazuje Wójtowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

 

 

Wzór uchwały, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.84 KB]

Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [28.79 KB]

Protokół z zebrania, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [30.27 KB]

Lista obecności, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.90 KB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń