Aktualności

Grafika ogólna- sesja rady gminy - sala konferencyjna
Opublikowane dn. 20-10-2020

OGŁOSZENIE! XIX SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 27.10.2020 r. Początek sesji o godz. 9.00. Sesja odbędzie się w systemie online.

 Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wąwolnica na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L Kurów- Wąwolnica" 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00"
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie umowy dzierżawy, na czas określony do 10 lat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania za rzecz Powiatu Puławskiego odcinka drogi publicznej — powiatowej Nr 2549L o przebiegu Wąwólnica Bartłomiejowice —Zawada - Grabówki — obręb Bartłomiejowice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania za rzecz Powiatu Puławskiego odcinka drogi publicznej — powiatowej Nr 2549L o przebiegu Wąwolnica Bartłomiejowice —Zawada - Grabówki - obręb Zawada.
 16. Podjęcie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w formie posiłku w szkole i w domu" na lata 2020-2023".
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 19. Wolne wnioski, pytania i informacje.
 20. Zamknięcie sesji. 
Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
Ewa Żybura
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń