Aktualności

Grafika ogólna
Opublikowane dn. 24-11-2020

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE z dnia 20 listopada 2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), zawiadamia się strony, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w wydanym postanowieniu z dnia 20.11.2020r. wyraził stanowisko, że są aktualne warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa", określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak: WOOŚ.4201.1.1.2011.LP, z dnia 27.08.2012r., zmienionej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2014r., znak: DOOŚ-❑all.4201.2.2012.mk.12 oraz wydanych postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust.1 . Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, przy ul. Bazylianówka 46, (1 piętro, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu trybu i terminu pod nr tel. 81 71-06-500). Treść postanowienia dostępna jest również w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie dr inż. Arkadiusz lwaniuk (podpis elektroniczny) 
Otrzymują: 
  1. Pełnomocnik PKP PLK S.A. P. Ewa Makosz 
(do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty): 
  1. Urzędy Miast: Lublin, Dęblin, Puławy, Świdnik, m. st. Warszawa, Józefów, Otwock, Łaskarzew.
  2. Urząd Miejski w Nałęczowie
  3. Urząd Miasta i Gminy Pilawa
  4. Urzędy Gmin: Stężyca, Puławy, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Jastków, Wojciechów, Konopnica, Mełgiew, Kołbiel, Celestynów, Osieck, Garwolin, Łaskarzew, Sobolew, Trojanów.
  5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.
  6. Aa. — tablica, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. 
Po upływie terminu obwieszczenia (14 dni ), należy niezwłocznie odesłać na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin 
Wywieszono w dniach   
Pieczęć urzędu/podpis
 
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń