Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 15-01-2021

Zarządzenie Nr 1/21 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wąwolnica o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XX/139/20 Rady Gminy Wąwolnica, z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, zarządza się, co następuje:

 

§1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.
    1. w zakresie wspierania kultury, lokalnych wydarzeń kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturalnego;
    2. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców.
  2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy http://bip.wawolnica.pl/, na stronie internetowej Gminy Wąwolnica http://www.wawolnica.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obronnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Wąwolnica

Marcin Łaguna (-)

 

 

Do pobrania

Ikona docxZałącznik nr 1 do zarządzenia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [27.53 KB]

Ikona pdfZałącznik do zarządzenia w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [309.83 KB]

Ikona pdfZarządzenie w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [206.10 KB]

Ikona docxZałącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [56.84 KB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń