Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 01-03-2021

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych projektu w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na rok 2021.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/77/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz.989) w sprawie określenia sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi.
 
Wójt Gminy Wąwolnica ogłasza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na rok 2021.
 
1. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na rok 2021
 
2. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 1 marca do 8 marca 2021 r. Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Wąwolnica na rok 2021 został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąwolnica, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąwolnica www.wawolnica.pl .
 
Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu prosimy składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy pokój nr 29 lub e-mailem na adres: krzysztof.chochowski@wawolnica.pl do dnia 8 marca
2021 r. do godz.15.00
 
Projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na rok 2021” stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Krzysztof Chochowski - Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
4. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach. Informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji będzie zamieszczona 09.03.2021 r. w BIP, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąwolnica.
 
Wójt Gminy Wąwolnica
/-/ Marcin Łaguna
 
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń