Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 05-03-2021

Ogłoszenie o XXII sesji Rady Gminy Wąwolnica - 09.03.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zwołuję XX sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 09.03.2021 r. o godzinie 9.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady Gminy będzie prowadziła obrady z Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad XXII sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wąwolnica na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica w roku 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/143/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wąwolnica na 2021r.
 16. Przedstawienie Radzie Gminy sprawozdań z prac Komisji Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2020 r.
 17. Przedstawienie Radzie Gminy ramowych planów pracy Komisji Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2021 r.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
/-/ Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń