Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 02-06-2021

OGŁOSZENIE! XXIV SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 10.06.2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Wąwolnica.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy Wąwolnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąwolnica wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wąwolnica z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku. 
 12. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 13. Wolne wnioski, pytania i informacje 
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
/-/
Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń