Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 25-06-2021

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 371 § 2 i § 3 w zw. z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 176 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąwolnica ZARZĄDZENIE NR 176 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąwolnica

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Wąwolnica w okręgu wyborczym Nr 10, w którym wybierany będzie jeden radny.
§ 2.
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 29 sierpnia 2021 r.
§ 3.
Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka
Załącznik do zarządzenia Nr 176
Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 czerwca 2021 r.
 
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń