Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 28-06-2021

Gmina Wąwolnica serdecznie zaprasza do udziału w projekcie " Aktywny Senior w Gminie Wąwolnica"

Projekt pt. „ Aktywny Senior w Gminie Wąwolnica „ jest realizowany przez Partnerstwo zawarte pomiędzy Europejską Fundacją Inicjatyw z Lublina (Partner Wiodący) i Gminy Wąwolnica , ul. Lubelska 39,24-160 Wąwolnica ( Partner nr 1 ) zwany dalej Organizatorem. Terenowe biuro Projektu mieści się w Klubie Seniora w Gminie Wąwolnica, Rąblów 65, 24-160 Wąwolnica.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi Społeczne i zdrowotne na podstawie umowy o dofinansowanie nr 187.RPLU.11.02.00-06-0099/20-00 podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 33 osób starszych, niesamodzielnych ( 23 kobiet i 10 mężczyzn ) z Gminy Wąwolnica oraz poprawa dostępności do usług społecznych użyteczności publicznej poprzez utworzenie klubu seniora oraz uruchomienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania do sierpnia 2023 r.

Celem szczególnym projektu jest:

 1. zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej oraz zwiększenie integracji i więzi społecznych 30 osób starszych i niesamodzielnych ( 20 kobiet i 10 mężczyzn ) z Gminy Wąwolnica do VIII 2023 r.

 2. wsparcie w codziennym funkcjonowaniu 3 osób starszych
  i niesamodzielnych ( 3 kobiet ) z Gminy Wąwolnica do VIII 2023 r.

Projekt zakłada realizację usług świadczonych w lokalnej społeczności. Są to usługi świadczone w sposób:

 1. zindywidualizowany ( dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);

 2. umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem
  i nad decyzjami, które ich dotyczą;

 3. zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;

 4. gwarantujący, ze wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa nad indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Działania przewidziane w Projekcie są działaniami profilaktycznymi, ukierunkowanymi na zapobieganie chorobom i utracie sprawności oraz uzyskaniu niezależności przez Uczestników Projektu.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

 1. zajęcia prozdrowotne i kultura fizyczna w ramach Klubu „Aktywny Senior”

 2. zajęcia aktywizujące w ramach Klubu „Aktywny Senior”

 3. zajęcia edukacyjne w ramach Klubu „Aktywny Senior”

 4. zajęcia kulinarne w ramach Klubu „Aktywny Senior”

 5. poradnictwo psychologiczne w ramach Klubu „Aktywny Senior”

 6. porady prawne w ramach Klubu „Aktywny Senior”

 7. funkcjonowanie Klubu „Aktywny Senior”

 8. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

W projekcie może uczestniczyć minimum 33 osoby (23 kobiety i 10 mężczyzn), w wieku 60 lat i więcej, mieszkańców Gminy Wąwolnica, należących do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym w tym osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami w tym zaburzeniami psychicznymi, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Korzystanie z powyższych form jest bezpłatne.

Okres realizacji projektu od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2023 r.

Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.wawolnica.pl,
w Urzędzie Gminy w Wąwolnicy oraz w tymczasowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy mieszczącym się w Nałęczowie,
ul. Spółdzielcza 17

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w terminie od 28.06.2021 r. do 09.07.2021 r. do czasu zrekrutowania 33 uczestników ( 23 kobiet i 10 mężczyzn);

 • osobiście w tymczasowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wąwolnicy mieszczącej się przy ul. Spółdzielczej 17 w Nałęczowie –
  tel. (81) 8825051,
 • osobiście w Urzędzie Gminy w Wąwolnicy pokój nr 23 w czwartki i piątki w godzinach pracy urzędu,
 • za pośrednictwem poczty na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani pisemnie

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy

Ikona pdfRegulamin projektu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [673.76 KB]

Ikona pdf Formularz zgłoszeniowy , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [534.46 KB]

 

Baner

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń