Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 20-08-2021

OGŁOSZENIE! XXV SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 26.08.2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Wąwolnica.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wąwolnica w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica w obszarze miejscowości: Rąblów, Grabówki, Bartłomiejowice, Stanisławka i Zarzeka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas określony 3 lat.
 12. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 13. Wolne wnioski, pytania i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
/-/
Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń