Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 13-10-2021

Zarządzenie Nr 63/21 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2022

Zarządzenie Nr 63/21

Wójta Gminy Wąwolnica

z dnia 13 października 2021 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu  uchwały w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/77/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 989) w sprawie  określenia sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi, zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.

§ 2

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) działające na terenie Gminy Wąwolnica.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 13.10.2021 do 19.10.2021 r.

§ 4

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa  §  2, w sprawie programu, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków odnośnie programu współpracy.

§ 5

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie  przyjęcia  Programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022 oraz wyrażenia swojej opinii na jej temat.                                                                                                                                           

2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w dniu 13.10.2021. r. na stronie internetowej gminy Wąwolnica www.wawolnica.pl, na Biuletynie Informacji Publicznej oraz będzie dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wąwolnica.

3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do 19.10.2021 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Wąwolnica lub przesłać na adres e-mail krzysztof.chochowski@wawolnica.pl z dopiskiem „konsultacje”.

 

 § 6

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji  i wynikach podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąwolnica oraz na stronie internetowej Gminy Wąwolnica.                                                                  

§ 7

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest  Referent ds. Obronnych Krzysztof Chochowski.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Ikona docxZarządzenie z formularzem, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [49.65 KB]

 

Ikona docxProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.;, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [47.83 KB]

Ikona docxOgłoszenie o wynikach konsultacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [28.83 KB]

                                                                                                               

    Wójt Gminy Wąwolnica
                                                                  Marcin Łaguna (-)
 

 

                                       

 

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń