Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 21-10-2021

OGŁOSZENIE! XXVII SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 28.10.2021 r. Początek sesji o godz. 9.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wąwolnicy, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wąwolnica a Gminą Kurów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Klementowice w Gminie Kurów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wąwolnica na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/144/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. 
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąwolnica”.
 15. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 16. Wolne wnioski, pytania i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

  *Z uwagi na dynamiczny wzrost liczby zachorowań na COVID 19, zastrzegam, że w przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazu organizowania posiedzeń, sesja Rady Gminy odbędzie się w trybie zdalnym bądź hybrydowym, o czym zostaną Państwo wcześniej powiadomieni.
Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
/-/ Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń