Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 20-04-2022

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych projektu w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na rok 2022.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.       
z  2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  oraz  uchwały Nr XI/77/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia
22 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz.989) w sprawie  określenia sposobu konsultacji
z radami działalności pożytku publicznego  i organizacjami pozarządowymi.

Wójt Gminy Wąwolnica ogłasza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Wąwolnica na rok 2022.

 1. Przedmiot konsultacji
  Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Wąwolnica na rok 2022
 2. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
  Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od  20 kwietnia  do  26 kwietnia  2022 r. Projekt Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na rok 2022 został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąwolnica,  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąwolnica  www.wawolnica.pl .

  Wszelkie uwagi dotyczące w/w  projektu prosimy składać w formie pisemnej w  Urzędzie Gminy pokój  nr 29 lub e-mailem na adres: krzysztof.chochowski@wawolnica.pl  do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godz.15.00

  Projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Wąwolnica na rok 2022”  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.                                                                                                                                               
 3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Krzysztof Chochowski  - Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Informacja o przeprowadzonych  konsultacjach. Informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji będzie zamieszczona 27.04.2022 r. w BIP, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąwolnica.

Wójt  Gminy Wąwolnica

/-/ Marcin Łaguna

 

Ikona docxZarządzenie z ogłoszeniem + formularz konsultacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [44.87 KB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń