Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 21-04-2022

OGŁOSZENIE! XXXI SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 28.04.2022 r. o godz. 9.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad XXXI sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wąwolnica na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica w roku 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wąwolnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Wąwolnica.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
/-/ Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń