Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 13-06-2022

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WĄWOLNICA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy, wyjaśnia, że hydranty przeciwpożarowe są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi, budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych.

Wykorzystywane są do gaszenia pożarów, zaopatrzenia w  wodę pojazdów straży  pożarnej i powinny być używane głównie do celów przeciwpożarowych lub na inne cele za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci wodociągowej.

Wandale uszkadzają hydranty, łamią zabezpieczenia antykradzieżowe, doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie w sieci wodociągowej w danej miejscowości, w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki. Przyczyną wielu skarg na niedostateczne ciśnienie wody w sieci jest kradzież wody z hydrantów.

W wielu przypadkach zniszczony hydrant staje się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej. Stanowi to ogromne zagrożenia dla zdrowia.

Informujemy również, że przy ustalaniu taryf (cen za wodę i ścieki) Zakład musi uwzględnić wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty produkcji kradzionej wody oraz wymiany uszkodzonych hydrantów. Przez złodziei wody płacicie Państwo więcej !

APEL !!!

Aby skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami. Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z hydrantu, przecieki lub oznaki wandalizmu. Prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer telefonu 735 391 606 (kierownik), 81 882 59 52 (Biuro ZGK) lub drogą mailową na adres zgk@wawolnica.pl . Eliminując proceder kradzieży z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

NIELEGALNY POBÓR Z HYDRANTU JEST KRADZIEŻĄ WODY !

KRADZIEŻ WODY Z HYDRANTU WPŁYWA NA OBNIŻENIE CIŚNIENIA WODY
W SIECI WODOCIĄGOWEJ I OKRESOWE JEJ BRAKI W CAŁEJ MIEJSCOWOŚCI !

WYKORZYSTANIE HYDRANTÓW PRZEZ OSOBY TRZECIE
MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO.

Informujemy, iż zgodnie z prawem (ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi  5.000 zł.

„Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń