Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 26-09-2022

OGŁOSZENIE! XXXV SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 29.09.2022 r. o godz. 9.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad XXXV sesji:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy. 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wąwolnica na 2022 rok
  6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
/-/ Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica