Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 07-10-2022

Zarządzenie Nr 87/22 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) oraz uchwały Nr XI/77/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 989) w sprawie określenia sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi, zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) działające na terenie Gminy Wąwolnica.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 10.10.2022r. do 17.10.2022r.

§ 4. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa §2, w sprawie programu, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków odnośnie programu współpracy.

§ 5. 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie  przyjęcia  Programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022 oraz wyrażenia swojej opinii na jej temat.

2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w dniu 10.10.2022r. na stronie internetowej gminy Wąwolnica: www.wawolnica.pl, na Biuletynie Informacji Publicznej oraz będzie dostępny w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąwolnica.

3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do 17.10.2022r. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Wąwolnica lub przesłać na adres e-mail: dominika.kwiatkowska@wawolnica.pl z dopiskiem „konsultacje”.

§ 6. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji i wynikach podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąwolnica oraz na stronie internetowej Gminy Wąwolnica.

§ 7. Odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest Referent ds. obronnych Dominika Kwiatkowska.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wąwolnica
 
Marcin Łaguna
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica