Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 12-10-2022

DECYZJA - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś"), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy, ul. Rynek 32, 24-160 Wąwolnica z dnia 25 lipca 2022 roku (data wpływu: 26 lipca 2022 roku) zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wąwolnica na okres 3 lat.

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica