Aktualności

Osoba podpisująca dokument
Opublikowane dn. 03-11-2022

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 390 ust. 1) pkt. 1) lit b), art. 397 ust. 3 pkt 2) oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233),

zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2022 r., na wniosek Pana Kazimierza Jasik, reprezentującego firmę Usługi Projektowe „JASIK", Panieńszczyzna 17A, 21-002 Jastków, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, złożony pismem z dnia 7 czerwca 2022 r., uzupełniony ostatecznie pismem z dnia 10 października 2022 r. (data wpływu 13 października 2022 r.) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bystra w rejonie km 19+300 nowych obiektów budowlanych tj. doziemnych elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacją światłowodową RHDPE, niskiego napięcia nN 0,41(1/ oraz dwóch słupów energetycznych, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 907/2, 907/3, 908/1, 909, 915, 921, 1458/1, 1459/1, 1460, 1461/1, 1462/1, 1525 obręb 0015 Zarzeka, gm. Wąwolnića, pow. puławski, woj. lubelskie. Z uwagi na złożony wystarczający materiał dowodowy i wynikającą z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję ❑ możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy znajdują się w Zarządzie Zlewni w Radomiu, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, telefon 48 36 261 38. Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. 
 
 
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń