Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 18-11-2022

Zakup węgla po cenie preferencyjnej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Wójt Gminy Wąwolnica informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych, do dnia 31 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Wąwolnicy informuje, że rozpoczął przyjmowanie formalnych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego).

Gospodarstwo domowe będzie miało prawo zakupić węgiel po preferencyjnej cenie, nie wyższej niż 2000 zł za tonę.
 
Zakładane są dwie transze zakupu:
    1) I transza - do 31.12.2022 r. – w ilości do 1,5 tony,
    2) II transza - od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. – w ilości do 1,5 tony.
Łącznie uprawniony będzie mógł zakupić do 3 ton węgla.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla składa się:

  1. na piśmie w sekretariacie (pokój nr 16) Urzędu Gminy Wąwolnica,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – w tym przypadku wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – wnioski przesyła się poprzez platformę ePuap (ePUAPwawolnica/skrytka). 

Wzór wniosku dostępny poniżej. W formie papierowej wniosek można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Wąwolnica (pokój numer 16).

 

Ikona pdfWNIOSEK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [148.53 KB]

Ikona pdfRozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [220.88 KB]

Ikona pdfUstawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [456.51 KB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica