Aktualności

herb gminy na tle zdjęcia
Opublikowane dn. 21-11-2022

ZARZĄDZENIE NR 98/22 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wąwolnica, przeznaczonej w części do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1. Z zasobu nieruchomości gminnych przeznacza się do oddania w użyczenie część nieruchomości gminnej szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąwolnica. Informację o wywieszeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym powiat.

 

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Funduszy Europejskich, Nieruchomości i Gospodarki Mieniem Komunalnym.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ikona docxZałacznik do zarządzenia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.84 KB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń