Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 30-01-2023

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań o charakterze pożytku publicznego

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/23

Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

publicznych Gminy Wąwolnica o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku

 

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2023

 

 

 

 

I. Rodzaj zadania publicznego:

 

1. Wójt Gminy Wąwolnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Zadanie 1. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2017

w zakresie:

1) wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną w formie konkursów, przeglądów, wystaw i innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej oraz poświęconych ukazywaniu tradycji, obyczajów, promocji gminy;

2) wspieranie twórczości literackiej w zakresie wydawania książek i innych wydawnictw o charakterze niekomercyjnym, promujących walory, dorobek i osiągnięcia Gminy Wąwolnica,

3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych o zasięgu gminnym i ponad gminnym.

 

Zadanie 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2023

w zakresie:

1) organizacja szkolenia, udział w zawodach w ramach  współzawodnictwa sportowego – prowadzenie piłki nożnej w rozgrywkach ligowych poza gminą;

2) propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;

3) organizacja zawodów i turniejów sportowych;

4) integracja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe;

5) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportu szkolnego.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2023 r.:

 

Na realizację zadania 1. przeznacza się dotację w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).

Na realizację zadania 2. przeznacza się dotację w wysokości 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Powierzenie wykonania zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późń zm.).

2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057, z późn. zm.). Wszystkie powyższe organizacje powinny prowadzić działalność statutową związaną z realizacją zadania publicznego, na które ogłaszany jest otwarty konkurs ofert.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

4. Oferta winna spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

6. Dofinasowanie zadania rozpoczyna się od dnia podpisania umowy i przekazania środków stanowiących dotację.

7. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

Zadanie 1.

1. Termin realizacji zadania publicznego: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

2. Zadanie musi być realizowane na terenie Gminy Wąwolnica.

3. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na warunkach określonych w umowie.

4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej część zadania przez taki podmiot.

5. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego. Rozliczeniu wydatków z dotacji nie podlegają koszty wynikające z faktur i rachunków wystawionych przed dniem zawarcia umowy z Gminą.

 

Zadanie 2.

 

1. Termin realizacji zadania publicznego: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

2. Umownym miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Wąwolnica. Zadanie jest realizowane również w miejscowościach, w których organizowane są zawody sportowe zgodne z celem zadania.

3. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na warunkach określonych w umowie.

4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej część zadania przez taki podmiot.

5. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego. Rozliczeniu wydatków z dotacji nie podlegają koszty wynikające z faktur i rachunków wystawionych przed dniem zawarcia umowy z Gminą.

 

 

V. Składanie ofert i wymagane dokumenty:

 

1. Oferty realizacji zadania publicznego należy złożyć według wzoru określonego w rozporządzeniu 

Wzór oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy Wąwolnica.

2. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument z właściwego rejestru, do którego wpisany jest podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

b) aktualny statut lub inny dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe;

c) pełnomocnictwo do składnia oświadczeń woli w imieniu podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego – w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez inne osoby niż umocowane do reprezentowania podmiotu wynikające z właściwego rejestru;

3. Dokumenty dołączane do oferty powinny być złożone w oryginałach. W razie złożenia kserokopii wymaganego dokumentu osoby uprawnione do składnia oświadczeń woli w imieniu podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego powinny potwierdzić zgodność kserokopii z oryginałem.

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem :

Dla zadania 1. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  w 2023 r.”.

Dla zadania 2. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.”.

 

 

 

 

VI. Termin składania ofert:

 

1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wąwolnicy (pok. 16) lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 20 lutego 2023r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

2. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.02.2023 r. roku w Urzędzie Gminy w Wąwolnica  –sala konferencyjna - o godz. 10.00.

 

VII.  Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Złożone oferty realizacji zadania publicznego oceniane będą według następujących kryteriów:

1) oceniają możliwości realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2) oceniają przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) oceniają proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadania publiczne,

4) w przypadku wnioskowania o wsparcie zadania uwzględniają planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5) uwzględniają planowany przez oferta wkład własny rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) uwzględniają analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

VIII. Tryb i termin dokonywania wyboru złożonych ofert:

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu (wybór ofert) nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

2. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wąwolnica dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, a następnie przedstawi swoją ocenę w formie protokołu.

3. W ramach oceny formalnej komisja konkursowa oceni spełnianie przez oferentów wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

a) została złożona w niewłaściwej formie,

b) jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych załączników),

c) jest nieprawidłowo wypełniona,

d) została złożona przez podmiot nieuprawniony,

e) została złożona przez podmiot, który wg statutu nie prowadzi działalności w sferze objętej konkursem,

f) nie spełnia innych wymagań określonych w ogłoszeniu.

4. W ramach oceny merytorycznej komisja konkursowa dokona analizy ofert w odniesieniu do określonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert.

5. Wójt Gminy Wąwolnica po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokona ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu i podejmie decyzję o wyborze oferenta lub o unieważnieniu otwartego konkursu ofert – w przypadkach określonych w art. 18a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotację na realizację zadania publicznego Wójt Gminy Wąwolnica przyzna podmiotowi, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wąwolnica oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Wąwolnica (na tablicy ogłoszeń).

5. Podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy określającej w szczególności warunki realizacji zadania publicznego oraz zasady przyznawania dotacji i jej rozliczenia, zgodnie ze wzorem ustalonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r. poz. 2057).

7. 

 

IX. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez Gminę i związanych z nimi kosztami, w tym wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadania publicznego w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim.

 

Z budżetu Gminy Wąwolnica na realizację zadania publicznego w zakresie:

1. Wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  w 2022 r. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł , w tym udzielona dotacja wynosiła  10.000,00 zł.

2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. wydatkowano kwotę 40.000,00 zł w tym udzielona dotacja wynosiła 40.000,00 zł.

 

X. Osoby wyznaczone do kontaktowania się w sprawie konkursu:

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Referent ds. obronnych

Dominika Kwiatkowska tel. 81 8825001 (wew. 30)

 

Wąwolnica, dnia 30 stycznia 2023 r.

 

Ikona pdfZarządzenie nr 12/23 z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [213.96 KB]

Ikona pdfZałącznik do zarządzenia nr 12/23, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.45 MB]

Ikona docxWzór oferty na realizacje zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [53.27 KB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica