Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 24-03-2023

OGŁOSZENIE! XL SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 30.03.2023 r. o godz. 09.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad XL Sesji Rady Gminy.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wąwolnica na 2023 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Wąwolnica.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Wąwolnica statusu miasta.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
/-/ Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica