Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 19-05-2023

OGŁOSZENIE XLI SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 25.05.2023 r. o godz. 9.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLI Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 830 pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu w postaci przebudowy drogi powiatowej nr 2539 L Karmanowice–Łopatki-Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych w msc. Karmanowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wąwolnica na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomością stanowiącą własność Gminy Wąwolnica na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Wąwolnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica

 /-/ Ewa Żybura

Autor: Ewa Urban