Aktualności

Herb gminy Wąwolnica na tle dokumentu.
Opublikowane dn. 14-11-2023

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Wąwolnica podaje do wiadomości publicznej wyniki konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zakończono konsultacje społeczne:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Wąwolnica  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024".

Celem zaproszenia organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych projektu współpracy było poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje trwały od dnia 31 października 2023 r. do  13 listopada 2023 r.

Wnioski oraz opinie można było zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Wąwolnica oraz drogą elektroniczną na adres: dkwiatkowska@wawolnica.pl z dopiskiem „konsultacje".

W wyniku przebiegu konsultacji organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) nie wniosły na piśmie lub za pomocą komunikacji elektronicznej uwag i wniosków co do przedmiotu konsultacji.

W celu przyjęcia do realizacji – projekt uchwały Rady w sprawie„ Programu Współpracy Gminy Wąwolnica  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024" zostanie wniesiony pod obrady najbliższej sesji Rady Gminy Wąwolnica.

Załączniki

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń