Aktualności

Herb gminy Wąwolnica na tle dokumentu.
Opublikowane dn. 17-11-2023

OGŁOSZENIE XLVI SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 23.11.2023 r. o godz. 9.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
 13. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 14. Wolne wnioski, pytania i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca
 Rady Gminy Wąwolnica

 /-/ Ewa Żybura

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń