Aktualności

Sala z krzesłami, stołem butelkami wody
Opublikowane dn. 14-12-2023

OGŁOSZENIE! XLVII SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 21.12.2023 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLVII Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąwolnica na rok 2024:
  1. prezentacja uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,
  3. odczytanie opinii komisji stałych, w tym opinii komisji budżetowej,
  4. stanowisko Wójta dotyczące wniosków komisji,
  5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wąwolnica na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasającychz upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wąwolnica dotyczących nadania miejscowości Wąwolnica statusu miasta.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu w postaci przebudowy drogi powiatowej nr 2539L KarmanowiceŁopatki-Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych w msc. Karmanowice etap I.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLVI/344/23 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąwolnica za 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąwolnica na 2024 r.
 15.  Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
 Rady Gminy Wąwolnica

 /-/ Ewa Żybura

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń