Aktualności

Herb gminy Wąwolnica na tle dokumentu.
Opublikowane dn. 05-01-2024

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wąwolnica o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 2/24 WÓJTA GMINY WĄWOLNICA z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wąwolnica o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr XXXVI/269/22 Rady Gminy Wąwolnica, z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2024 r.
    1. w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
    2. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy http://bip.wawolnica.pl/, na stronie internetowej Gminy Wąwolnica http://www.wawolnica.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obronnych.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń