Aktualności

Pojemniki na śmiecie
Opublikowane dn. 08-01-2020

Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w 2018 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Gmina Wąwolnica informuje:
 
  1. Na terenie Gminy Wąwolnica usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczyła firma

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 43
24-170 Kurów
 
  1. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Wąwolnica zostały przekazane do:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
ul. Dęblińska 96
24-100 Puławy
  1. Informacja o osiągniętych przez Gminę Wąwolnica w 2018 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Osiągnięty w 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%
Osiągnięty w 2018 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38,65%
Osiągnięty w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.
  1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);

PSZOK zlokalizowany jest w Wąwolnicy ul. Lubelska 39.
Odpady przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wąwolnicy 7:00-15:00 oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 15:00-18:00.
  1. Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego na terenie gminy pochodzących z gospodarstw domowych:

PSZOK w Wąwolnicy ul. Lubelska 39 24-160 Wąwolnica.
Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń