Aktualności

Sala z krzesłami, stołem butelkami wody
Opublikowane dn. 22-02-2024

OGŁOSZENIE! XLIX SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 29.02.2024 r. o godz. 9.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Gminy Wąwolnica.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
5. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Wąwolnica do Gminnego zasobu nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Wąwolnica dotyczącego realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wolne wnioski, pytania i informacje.
13.Zamknięcie sesji.Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
/-/ Ewa Żybura

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń