Aktualności

Sala z krzesłami, stołem butelkami wody
Opublikowane dn. 15-03-2024

OGŁOSZENIE L SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję L sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 21.03.2024 r. o godz. 9.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok.
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica w roku 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wąwolnica, położonej w obrębie Wąwolnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Wąwolnica statusu miasta.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, pytania i informacje.
 16. Uroczyste wręczenie podziękowań Radnym Gminy Wąwolnica.
 17. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca
 Rady Gminy Wąwolnica

 /-/ Ewa Żybura

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń