Aktualności

Sala z krzesłami, stołem butelkami wody
Opublikowane dn. 10-05-2024

OGŁOSZENIE II SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 16.05.2024 r. o godz. 09.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąwolnica”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Wąwolnica
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, pytania i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca
 Rady Gminy Wąwolnica

/-/ Dorota Kolibska

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń