Aktualności

Herb gminy Wąwolnica na tle dokumentu.
Opublikowane dn. 13-06-2024

OGŁOSZENIE III SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 20.06.2024 r. o godz. 9.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie gminy:
  1. przedstawienie raportu o stanie gminy;
  2. debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy;
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wąwolnica.
 6. Absolutorium dla Wójta Gminy Wąwolnica:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok;
  2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok;
  3. zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego;
  4. zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wąwolnica za 2023 rok;
  5. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok;
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wąwolnica z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy.
 10. Podjęcie uchwały uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Kębło.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach
  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wąwolnica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wąwolnica, położonej
  w obrębie Wąwolnica
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma „Skarga i Wnioski” Mirosława M. z dnia 26.03.2024 r.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca
 Rady Gminy Wąwolnica
 /-/ Dorota Kolibska

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń