Aktualności

Osoba podpisująca dokument
Opublikowane dn. 10-07-2024

ZARZĄDZENIE NR 55/2024 WÓJTA GMINY WĄWOLNICA z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Wąwolnica z powodu upałów.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 207 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) zarządzam co, następuje: § 1. 1. W przypadku wystąpienia w okresie letnim lipiec-sierpień 2024 r.w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy w Wąwolnicy temperatury powyżej 25°C, dopuszczam skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu. 2. W ramach skróconego czasu pracy Urząd będzie czynny w godzinach 7:00-14:00. 
§ 2. Informacje o skróconym czasie pracy zostanie każdorazowo umieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń